Privacyverklaring

1. Algemeen

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en houden ons aan de wet op de gegevensbescherming (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG en de Europese General Date Protection Regulation, EU-GDPR). Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen opgeslagen voor zover dit technisch noodzakelijk is. In geen geval zullen de gegevens worden verkocht of om andere redenen aan derden worden doorgegeven. Als u persoonlijke gegevens (bijv. uw e-mailadres of uw naam en telefoonnummer) op onze website invoert, is de bekendmaking van deze gegevens van uw kant als gebruiker nadrukkelijk op vrijwillige basis. De persoonlijke gegevens die u in formulieren invoert, worden versleuteld verzonden.
De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt, wanneer u onze website bezoekt. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

2. Opmerking over de verantwoordelijke partij

De partij die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking op deze website is Frans Blummel Binnenhuisarchitectuur. De contactgegevens staan vermeld in de footer van deze website.
De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, etc.).

3. Verwerking van gegevens op onze website

Opslaan van toegangsgegevens in server logbestanden
U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Wij slaan toegangsgegevens alleen op in zogenaamde server-logbestanden, zoals de naam van het opgevraagde bestand, datum en het tijdstip van opvragen, overgedragen datavolume en de aanvragende provider. Deze gegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren en laten geen conclusies toe over uw persoon.

Gegevensverzameling om contact op te nemen
Wij verzamelen persoonlijke gegevens als u deze vrijwillig verstrekt wanneer u contact met ons opneemt (bijv. per e-mail). Welke gegevens worden verzameld, hangt af van de inhoud van uw e-mail. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor de behandeling van uw verzoeken. Na volledige verwerking van uw aanvragen worden uw gegevens voor verder gebruik geblokkeerd en na afloop van de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, zoals wettelijk is toegestaan en waarover wij u hieronder informeren.

a. Verwerkte gegevens
Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden hierbij verzameld:
• browsertype en browserversie
• gebruikt besturingssysteem
• website van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bereikt
• website, die door het systeem van de gebruiker via onze website worden opgeroepen
• hostnaam van de contact makende PC
• datum en tijd van de serveraanvraag
• IP-adres

Bovenstaande gegevens worden opgeslagen in de zogenaamde logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerkt.

b. Doel van de gegevensverwerking
Tijdelijke opslag van deze gegevens is noodzakelijk om u de toegang tot de website mogelijk te maken. De gegevens worden opgeslagen in logbestanden om de functionaliteit van de website te verzekeren en de website te optimaliseren en de veiligheid van ons systeem te verzekeren. De gegevens worden niet geanalyseerd.

c. Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6 lid 1, sub. f AVG / GDPR. Bovengenoemde doeleinden vertegenwoordigen tevens onze gerechtvaardigde belangen in de zin van artikel 6, lid 1, sub. f AVG / GDPR over gegevensverwerking.

d. Overdracht aan derden
De op deze website verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven.

e. Verwijderen van gegevens en opslagtermijn
De persoonsgegevens worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer bestaat.
De gegevens worden maximaal 7 dagen in logbestanden opgeslagen. Verdere opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers gewist of vervreemd, zodat een toewijzing aan de oproepende client niet meer mogelijk is.

f. Recht van bezwaar en verwijdering
De bovengenoemde gegevensverwerking is vereist voor het aanbieden van de website. Hiertegen bestaat derhalve geen bezwaarrecht.

4. Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies dienen ertoe, om ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden achtergelaten en door de browser van de gebruiker worden opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken. Voor sommige elementen van onze website is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.
Sommige van de cookies die wij gebruiken worden op het einde van de browsersessie, dus na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zgn. sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen (permanente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en telkens afzonderlijk kunt beslissen om deze te accepteren. U kunt cookies ook voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten.
Elke browser is anders in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers via de volgende links:

Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari™: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL
Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
Firefox™: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren
Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html

Indien cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Rechtsgrondslag
De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is artikel 6 lid 1, sub. f AVG / GDPR.

Doel van de gegevensverwerking
Het gebruik van cookies is bedoeld om het gebruik van de website te vereenvoudigen. De volgende functies van de website vereisen de herkenning van bezoekers door het gebruik van cookies:

Het gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (www.google.nl). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt daarbij ingekort door de IP-anonimisering op deze website te activeren voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
U kunt voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens verzamelt die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en op de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
Bovengenoemde doeleinden van gegevensverwerking vertegenwoordigen ook ons rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub. f AVG / GDPR.

Duur van opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid
Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker van de website en gegevens worden van daaruit verzonden naar ons systeem. De gebruiker heeft controle over het gebruik van cookies. In de instellingen van de internetbrowser kan de verzending van cookies worden gedeactiveerd of beperkt. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd. Als cookies worden verwijderd, kan het zijn dat sommige delen van de website niet langer zonder beperkingen kunnen worden gebruikt.

Gebruik van sociale netwerken (bijv. Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Tumbler)
Plug-ins voor sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google+, Pinterest of Tumbler kunnen in onze pagina’s zijn geïntegreerd. U herkent de plugins aan de logo’s en knoppen van de netwerken op onze site. Bij een bezoek aan onze pagina’s wordt via de betreffende plugin een verbinding tussen uw browser en de server van het sociale netwerk tot stand gebracht. Deze netwerken ontvangen de informatie dat u met uw IP-adres onze site heeft bezocht. Zodra u de knoppen van de sociale netwerken gebruikt terwijl u bij uw account bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersprofiel. Hierdoor kan het sociale netwerk het bezoek van onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij willen erop wijzen dat wij, als aanbieder van de pagina’s, niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door de aanbieders van de sociale netwerken. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de desbetreffende sociale netwerken. Als u niet wilt dat uw bezoek aan onze pagina’s wordt gekoppeld aan uw gebruikersaccount, log dan uit bij uw sociale netwerk.

YouTube
Onze website kan gebruik maken van plug-ins van de door Google geëxploiteerde YouTube-website. De website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten. Wanneer u een van onze pagina’s bezoekt met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de servers van YouTube gemaakt. De YouTube-server krijgt daarbij informatie over de pagina’s die u hebt bezocht. Als u bent ingelogd op uw Google/YouTube-account, maakt u het Google/YouTube mogelijk uw bezoek aan onze homepage rechtstreeks aan uw account te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw account voordat u onze homepage bezoekt. Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over hoe met gebruikersgegevens wordt omgegaan.

5. Contactformulier

U kunt gebruik maken van het contactformulier op de website om contact met ons op te nemen. Een geldig e-mailadres, telefoonnummer en uw naam zijn vereist om op uw verzoek te kunnen reageren. Als u ons via het contactformulier een bericht stuurt, slaan wij de verstrekte gegevens op (bijv. uw naam, telefoonnummer en uw e-mailadres) om contact met u op te kunnen nemen. Als het opslaan niet langer nodig is, verwijderen wij de verzamelde persoonlijke gegevens. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1 S. 1 sub. f AVG / GDPR.

6. Rechten van de betrokkenen

a. Intrekking van toestemming voor gegevensverwerking
Talrijke gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot de intrekking blijft onaangetast door de intrekking.

b. Recht op bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
In geval van inbreuk op de gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in bezwaar te gaan. De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor kwesties op het gebied van gegevensbescherming is in principe de autoriteit voor gegevensbescherming van het land waar onze onderneming haar statutaire zetel heeft. Voor Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

c. Informatie, blokkeren, wissen, correctie, beperken van gegevensverwerking
U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens en de beperking van de verwerking. Hiervoor, alsmede voor verdere vragen, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

d. Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbare, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

7. SSL- of TLS-Versleuteling

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als website-beheerder toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

8. Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik door van de in het kader van de informatie-plicht geopenbaarde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame- en informatiematerialen is uitdrukkelijk verboden. De exploitant van de website is gerechtigd juridische stappen te ondernemen bij toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam e-mails.

9. Wijzigingen aan dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid overeenkomstig wijzigen aan onze website aan te passen. Bezoek deze website regelmatig en controleer het actuele privacybeleid. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 25.05.2018.

10. Disclaimer

Ondanks zorgvuldige inhoudscontrole zijn wij niet aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gekoppelde pagina’s zijn uitsluitend hun exploitanten/aanbieders verantwoordelijk.

11. Copyright/beeldbronnen

Foto’s: Unsplash.com, eigen foto’s, andere bronnen worden telkens op de foto vermeld. Alle teksten en afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt.

Stand: mei 2018